Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bezpečnostní opatření Ministerstva dopravy – odboru civilního letectví č. 1/2008

7. 1. 2008
Bezpečnostní opatření Ministerstva dopravy
odboru civilního letectví
č. 1/2008


V návaznosti na Závazné bezpečnostní opatření ÚCL č.1/2007 vydalo 3.ledna 2008 Ministerstvo dopravy - odbor civilního letectví bezpečnostní opatření č.1/2008, které je závazné pro piloty SLZ s průkazem vydaným LAA ČR.
Logo LAA

Bezpečnostní opatření Ministerstva dopravy – odboru civilního letectví č. 1/2008
Z důvodu nárůstu počtu neoprávněných vstupů letadel do řízených prostorů (TMA a CTR), jejichž důsledkem došlo k několika incidentům v letovém provozu ve vzdušném prostoru ČR, a za účelem posílení bezpečnosti letového provozu vydal Úřad pro civilní letectví (dále jen „ÚCL“) Závazné bezpečnostní opatření ÚCL č. 1/2007, které bylo mj. publikováno jako AIC C 42/07.
Aniž je jinak dotčeno výše uvedené Závazné bezpečnostní opatření ÚCL č. 1/2007, Ministerstvo dopravy dle ustanovení § 88 odst. 1 písm. h) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, jako věcně příslušný správní orgán k výkonu státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení (dále jen „SLZ“) ve spojení s ustanovením § 3 odst. 1 téhož zákona stanoví, že Závazné bezpečnostní opatření ÚCL č. 1/2007 se nevztahuje na piloty SLZ s průkazem vydaným Leteckou amatérskou asociací České republiky (dále jen „LAA ČR“).

Ministerstvo dopravy – odbor civilního letectví je však přesvědčeno o nezbytnosti a správnosti záměru ÚCL, jakož i cílů jichž má být dosaženo vůči všem uživatelům vzdušného prostoru ČR. Z tohoto důvodu a za účelem posilování úrovně bezpečnosti letového provozu a uskutečňování kontinuálního vzdělávání uživatelů vzdušného prostoru ČR vydává Ministerstvo dopravy – odbor civilního letectví následující Bezpečnostní opatření Ministerstva dopravy – odboru civilního letectví č. 1/2008, které je závazné pro piloty SLZ s průkazem vydaným LAA ČR (dále jen “piloti SLZ“).

Bezpečnostní opatření Ministerstva dopravy – odboru civilního letectví pro piloty SLZ:
1. Všichni piloti SLZ jsou povinni absolvovat proškolení v oblasti užívání a rozdělení vzdušného prostoru ČR.

2. Za tímto účelem zpracuje LAA ČR osnovu školení, která bude předložena Ministerstvu dopravy – odboru civilního letectví v termínu do 10. ledna 2008 k připomínkám a následnému schválení. Osnova musí obsahovat minimálně následující:

a. užívání a rozdělení vzdušného prostoru ČR, včetně příslušné frazeologie pro komunikaci s příslušnými stanovišti poskytujícími letové provozní služby;

b. zásady srovnávací navigace z velkých výšek do horní hranice třídy E;

c. rozbor incidentů, ke kterým došlo v poslední době při neoprávněných vstupech letadel do řízených prostorů (TMA a CTR) a které byly zároveň zařazeny na program pravidelných porad k bezpečnosti letů pořádaných Ústavem pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.

3. Na základě takto schválené osnovy LAA ČR zpracuje a v termínu do 31. ledna 2008 předloží ke schválení Ministerstvu dopravy – odboru civilního letectví podrobnou metodiku vlastních školení. Seznam inspektorů provozu LAA ČR a dalších osob (dále jen lektor), kteří budou zabezpečovat místní školení předloží LAA ČR Ministerstvu dopravy ke schválení nejpozději do 29. února 2008. Školení je možné zabezpečit i prostřednictvím elektronického vzdělávání (e-learning) nebo jinou adekvátní formou.

4. Obsah školení bude zařazen i do osnovy základního výcviku pilotů SLZ a výcviku instruktorů. Rovněž bude obsahem pravidelných seminářů inspektorů LAA ČR.


5. O absolvování školení pilotů SLZ provede lektor, který školení zabezpečil, záznam, který předá Správě LAA ČR do souhrnné elektronické evidence. O absolvování školení provedeného formou e-learningu či jinou adekvátní formou bude vedena elektronická evidence rovněž na Správě LAA ČR.
Plnění požadavků tohoto bezpečnostního opatření bude kontrolováno zaměstnanci Ministerstva dopravy – odboru civilního letectví pověřenými výkonem státního dozoru, jakož i příslušnými inspektory LAA ČR.

Termín splnění: 31. května 2008
Po tomto termínu bude bez prokázání absolvování shora uvedeného školení každý let SLZ považován za porušení tohoto bezpečnostního opatření vyjma letů na publikovaném letištním okruhu a zóny ATZ daného letiště či prostoru plochy pro vzlety a přistání SLZ vymezeném poloměrem 5,5Km a výškou 1200m AMSL, nebo 300m AGL – podle toho co je výše a nebudou tímto prostorem narušeny LKP; LKD; LKR; LKTRA; LKTSA ADIZ, CTR a TMA. V případě porušení tohoto bezpečnostního opatření příslušný inspektor LAA ČR nebo zaměstnanec Ministerstva dopravy – odboru civilního letectví pověřený výkonem státního dozoru může pozastavit platnost pilotního průkazu pilota SLZ a postoupit jej hlavnímu inspektorovi provozu LAA ČR k přijetí dalších opatření nebo Ministerstvu dopravy – odboru civilního letectví k případnému zahájení správního řízení.
Po 31.květnu 2008 bude prodloužení platnosti průkazů způsobilosti pilotů SLZ podmíněno prokázáním absolvování požadovaného školení.
- K O N E C -